✨ NYEREMÉNYJÁTÉK ✨

 

Jelen szabályzat – a továbbiakban: Szabályzat – a Glo-Story Kft. (a továbbiakban: Szervező) "✨ NYEREMÉNYJÁTÉK ✨

Közelednek az ünnepek - ennek örömére szuper játékkal érkeztünk!
5️⃣ szerencsés nyertes választhat egy szimpatikus karácsonyi póló grafikát, amit egyedileg elkészítünk nekik! Akár ajándéknak 🎁 is tökéletes!megnevezésű nyereményjátékának (a továbbiakban: Nyereményjáték) szabályait és részvételi feltételeit tartalmazza.

1. A Nyereményjáték szervezője (Szervező)

Név: Glo-Story Kft.

Székhely: 1101 Budapest, Monori u. 2-4.

Cégjegyzékszám: 01-09-895304

Adószám: 14244320-2-44

2. A Nyereményjáték leírása, menete

2.1. Jelen Szabályzat https://www.facebook.com/glostoryhungary és https://www.instagram.com/glostory_hungary/ elérésű közösségi oldalon meghirdetett promóciós nyereményjátékra vonatkozik. A Szervező a Nyereményjáték kiírását a Facebook és Instagram oldalán a posztban teszi közzé link formájában.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Nyereményjáték időtartamán belül maradéktalanul teljesítse a Nyereményjáték kiírásában foglaltakat, azaz a következőket:

Facebook
"Mit kell Neked tenned?
📍 Írd meg kommentben a poszt alatt, melyik grafika a legszimpatikusabb! Használd ehhez a betűket!
📍 Kedveld ezt a bejegyzést, és a Glo-Story Hungary oldalát!"
Instagram:
"Mit kell Neked tenned?
📍 Kövesd a @glostory_hungary oldalát!
📍 Írd meg kommentben, melyik grafika a legszimpatikusabb! Használd ehhez a betűket!
📍 Extra esélyért hívd meg 1 barátodat is!"

A poszt a következő felhívással kezdődik: 

"Közelednek az ünnepek - ennek örömére szuper játékkal érkeztünk!
5️⃣ szerencsés nyertes választhat egy szimpatikus karácsonyi póló grafikát, amit egyedileg elkészítünk nekik! Akár ajándéknak 🎁 is tökéletes!"

A Nyereményjáték a Facebook és Instagram közösségi oldalon folyik a meghatározott intervallumban. 

3. Részvételi feltételek

3.1. A Nyereményjátékban részt vehet valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki teljesíti a 2.1. pontban megjelölt feltételeket, és aki nem esik a 3.1. pontban megjelölt kizáró okok alá.

 

A Játékosnak hozzá kell járulnia személyes adatai kezeléséhez! (Ld. még 7. pont.)

 

3.3. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és a Nyereményjáték lebonyolításában bármilyen módon részt vevő személyek, és mindezek 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói.

 

3.4. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti.

 

4. A Nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2021. december 3. és december 9. között tart.

Sorsolás: 2021. december 10.

A Játékidő után történő aktivitások érvénytelenek, nem vesznek részt a Játékban. 

 4.1. A Nyeremény és a sorsolás menete

5-5 db pólót sorsolunk összesen 10 nyertesnek Facebookon és Instagramon egyaránt. A posztban feltüntetett grafikák közül választhat minden szerencsés. 1 játékos többször is kommentelhet. 4 póló szín közül lehet választani (fekete, piros, zöld, fehér), melyet a nyertesek üzenetben adhatnak meg. Női és férfi típusú felsőkre egyaránt lehet igényt tartani, melyről a nyertesek üzenetben nyilatkozhatnak. A pólók méretei: női S-XL, férfi S-2XL. Egy játékos csak egy pólót nyerhet.
A sorsolás időpontja: 2021. 12. 10. 

A sorsolás helye: Glo-Story Kft. 1101 Budapest, Monori u. 2-4. 

A nyereménysorsolásra egy kommentválasztó, külső alkalmazás segítségével kerül sor, helyszíne a Szervező székhelye. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékosokat a Szervező a Facebook & Instagram oldalán kommentben és üzenetben is értesíti, és nevüket a Glo-Story Facebook & Instagram oldalán posztban vagy kommentben közzéteszi. Más személyes adat nem kerül közzétételre.

 

5. Személyi jövedelemadó és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a Nyertesek értesítésének költségeit.

5.1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Nyereményjáték adatkezelője a Szervező: Glo-Story Kft.

Elérhetősége: 1101 Budapest, Monori u. 2-4. (csak iroda)

A Nyereményjáték során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók, az adatkezelés címzettei, akiknek az adatokat továbbítjuk, hozzáférhetővé tesszük:

-  elektronikus számlázó rendszerünk által a NAV részére

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül a fentieken kívül harmadik személyek részére nem adhatók át, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.

A Szervező felel azért, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel – ezzel együtt jelen Szabályzat elfogadásával – hozzájárul, hogy nyertessége esetén a Szervező a nevét (mint nyertes Játékos nevét) a Glo-Story Hungary Facebook oldalán közzétegye.

 A Szervező a Játékos Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban megadott adatait, illetve a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel kapcsolatban megadott adatait (név, lakcím, email cím és telefonszám) kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyertes Játékosok nevének a Glo-Story Hungary Facebook oldalán való közzététele, a nyertes Játékosok kiértesítése, a Nyeremény átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

 

A Játékos a Nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül is és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt, valamint hozzájárul nevének a Szervező által marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez a Szervező honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül. A Játékos mindezen adatkezeléshez a Nyereményjátékban való részvétellel illetve a Nyereményért való jelentkezéssel, annak átvételével hozzájárulását megadja.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, amely hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel illetve a Nyereményért való jelentkezéssel, annak átvételével megad.

 

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadóak, amely elérhető a Szervező honlapján, a www.glo-story.hu weboldalon. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a Szervező Adatkezelési Szabályzatát.

 

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan kérdéseivel elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme alapján hozott intézkedésekről.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

 

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása a Nyereményjátékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárulásáig kezeli, ezt követően – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

 

6. Felelősségi szabályok

 

6.1. A jelen Szabályzatban foglaltakért, az ajánlat feltételeiért és a részvételi jogosultsági követelményekért (pl. életkor és lakhely szerinti megjelölések), a Nyereményjátékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésért, a promócióra és a felkínált összes díjra vonatkozó előírások teljesítéséért (pl. nyilvántartásba vétel és a megfelelő szabályozói jóváhagyások megszerzése) a kizárólagos felelősség a Szervezőt terheli.

A Nyereményjáték szervezését, lebonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint az adatkezelést, a Nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését a Szervező végzi.

 

6.2. A Szervező kijelenti, hogy a Facebook nem vesz részt a Nyereményjáték szervezésében, a nyeremények biztosításában, a sorsolásban, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben, a Nyereményjátékot nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve semmilyen más módon sincsenek kapcsolatban a Nyereményjátékkal, ezért felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn. A Játékosok a Nyereményjátok során átadott információkat, személyes adatokat kizárólag a Szervező – és nem a Facebook – részére adják át. (A Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező vagy résztvevő részéről.)

 

A Szervező elismeri, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

6.3. Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítás, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

 

6.4. Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközös rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

 

6.5. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos érdekkörében, a jelen Szabályzat be nem tartása miatt keletkezik.

 

6.6. A Nyereményjátékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Nyereményjáték ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.7. A Szervező kizárja a felelősségét a bármilyen posztban szereplő állításból, információból, kép- és/vagy videofelvételből, hibából, hiányosságból vagy a Játékos által közzétett vagy továbbított tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A Játékos kizárólagos büntető- vagy polgári jog felelőssége, amennyiben, amennyiben a Játékos profil oldala vagy az által közzétett poszt valótlan, téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmaz, illetve sérti más személy jogát vagy törvényes érdekét.

 

6.8. A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

6.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja.

 

7. Vegyes rendelkezések

 

7.1. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Nyereményjáték Szabályzat egyoldalú módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításról a Játékosok a Glo-Story Kft Glo-Story Hungary Facebook oldalán belül posztban közzétett linken a Nyereményjáték Szabályzatból értesülhetnek.

 

7.2. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy jelen Nyereményjáték Szabályzat alapján kizárt személy mégis részt vett a Nyereményjátékban – így különösen, ha nem töltötte még be a 18. életévét –, a Szervező e személyt a Játékból utólag is kizárhatja, és tőle az esetlegesen átadott Nyereményt (vagy annak árát) visszakövetelheti. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

7.3. A Nyereményjátékra a vonatkozó magyar jogszabályok, valamint a Facebook és az Instagram közösségi oldalak szabályzatai és felhasználási feltételei is vonatkoznak.